skip to main content
Archive stamp

Jean Lambert London's Green MEP

Polski

Dzieñ dobry!

Nazywam się Jean Lambert i jestem Twoją posłanką do Parlamentu Europejskiego z ramienia Partii Zielonych Anglii i Walii. W Parlamencie reprezentuję wszystkich mieszkańców i mieszkanki Londynu. Dla osób nieposługujących się językiem angielskim uruchomiłam tę stronę, aby informować o mojej pracy i doradzać, gdzie szukać dalszych informacji po polsku.

Na tej stronie znajdziesz:

 • najważniejsze informacje o mojej pracy w Londynie i Parlamencie Europejskim
 • porady dla polskojêzycznych mieszkañców Londynu
 • dane kontaktowe mojego londyñskiego biura
 • Informacje na temat rejestracji do glosowania
 • Europa Jest Wazna
 • Informacje o Brexicie

Dziêkujê za odwiedzenie mojej strony,

Jean Lambert
poslanka do Parlamentu Europejskiego z ramienia Partii Zielonych w Londynie

 

„Jako polityczka Zielonych pracujê nad tym, aby spoleczeñstwo opieralo siê na bardziej sprawiedliwych zasadach. Chcê te¿ chroniæ œrodowisko naturalne. Wierzê, ¿e nasza przysz³oœæ zale¿y od miêdzynarodowej wspó³pracy w zakresie zapewnienia stabilnoœci gospodarki oraz walki z bied¹ i nierównoœciami spolecznymi. Jestem dumna z tego, ¿e reprezentujê mieszkañców i mieszkanki Londynu i wspó³tworzê siln¹ Grupê Zielonych w Parlamencie Europejskim. Zieloni s¹ skuteczni, poniewa¿ rozumiej¹, ¿e stare pomys³y nie rozwi¹¿¹ nowych problemów.”

Jean Lambert
poslanka do Parlamentu Europejskiego z ramienia Partii Zielonych w Londynie


Praca Jean Lambert

Jean Lambert jest jedną z trzech europosłanek angielskiej Partii Zielonych i jedną z ośmiu eurodeputowanych konurbacji londyńskiej w Parlamencie Europejskim. Zajmuje to stanowisko od 1999 roku.

Glówne obszary pracy Jean Lambert to:

 • zzatrudnienie, usługi publiczne i walka z wykluczeniem społecznym,
 • zmiany klimatyczne, ochrona środowiska i prawa zwierząt,
 • równoœæ, wolnoœci obywatelskie i bezpieczeñstwo,
 • pokój, prawa człowieka i sprawiedliwy handel.

W obszarze szczególnego zainteresowania Jean Lambert leżą: demokracja i prawa człowieka, sprawy azylu i imigracji, równość i integracja społeczna, kwestie wolnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej oraz rozwój  nowej, Zielonej strategii zatrudnienia.

„Jako mieszkanka Londynu jestem zobowi¹zana pracowaæ nad tym, aby nasze miasto rozwija³o siê w sposób zrównowa¿ony, by³o bardziej otwarte i sprawiedliwe”.

Jean Lambert
poslanka do Parlamentu Europejskiego z ramienia Partii Zielonych w Londynie

Jean dzieli swój czas pracy pomiedzy Brukselą a Londynem, gdzie spotyka się z lokalnymi grupami i firmami oraz zajmuje się sprawami zgłoszonymi przez mieszkańców. Od czasu pierwszej kadencji w 1999 r. Jean rozwinęła bliskie kontakty zawodowe ze społecznościami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi oraz politykami i polityczkami w Londynie. Dzięki obserwowaniu różnorodnych projektów, organizowaniu konferencji i braniu w nich udziału, udzielaniu odpowiedzi w publicznych konsultacjach i zainteresowaniu sprawami londyńczyków może dbać o to, aby doświadczenie ze stolicy Wielkiej Brytanii było brane pod uwagę podczas tworzenia europejskiej polityki w kluczowych obszarach.
Praca w Parlamencie Europejskim

Jean Lambert jest członkinią Grupy Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie i jej rzeczniczką ds. azylu i uchodźców. Zdobyła tytuł Posła Roku 2005 za pracę na rzecz praw człowieka i sprawiedliwości.

Działalność parlamentarną Jean można prześledzić na jej polskojęzycznej podstronie na portalu Parlamentu Europejskiego. Znajdują się tam projekty rezolucji przygotowanych przez Jean, jej sprawozdania, teksty wystąpień na posiedzeniach, postawionych pytań i wiele innych informacji:
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?language=PL&partNumber=1&country=GB&zone=London&id=4531

Archiwum pracy Jean Lambert w poprzednich kadencjach Parlamentu znajduje siê tutaj.

Jean udziela siê w wielu komisjach Parlamentu Europejskiego:

 • jest członkinią Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, gdzie pracuje nad problemami takimi jak imigracja, wykluczenie społeczne, prawa pracowników i bezpieczeństwo socjalne;
 • jest zastępczynią członka Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych;
 • zajmuje się kwestiami starzenia się, walki z ubóstwem oraz rasizmem, a także różnorodnością, problemami niepełnosprawnych oraz prawami gejów i lesbijek;
 • jest aktywnie zaangażowana w Delegację Azji Południowej.

P0rady dla polskojêzycznych mieszkañców Londynu

 • Przedstawicielstwo dyplomatyczne
 • Zaanga¿owanie polityczne
 • Kultura polska
 • Pomoc
 • Instytucje UE

Przedstawicielstwo dyplomatyczne

Przedstawicielem Rzeczpospolitej Polskiej na terenie Wielkiej Brytanii jest Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie, która znajduje siê przy Portland Place 47, kod pocztowy: W1B 1JH, tel.: + 44 870 774 2700, faks: +44 207 291 35 75 lub + 44 207 291 35 76.
www.london.polemb.net

Informacje konsularne (paszporty, wizy, sprawy prawne i obywatelskie) uzyskaæ mo¿na w Konsulacie RP, który znajduje siê w Londynie przy 73 New Cavendish Street, kod pocztowy: W1W 6LS, tel.: +44 207 2913 900 lub +44 207 2913 914.
www.polishconsulate.co.uk
Zaanga¿owanie polityczne

Jeżeli chcesz włączyć się w zieloną politykę, dołącz do Partii Zielonych Anglii i Walii (http://www.greenparty.org.uk ). Zieloni zjednoczeni s¹ w globalnym ruchu politycznym, reprezentowanym przez Globalnych Zielonych (http://www.globalgreens.org ). W Europie działa Europejska Partia Zielonych (http://www.globalgreens.org ), która zrzesza 35 partii z ca³lj Europy, w tym Partiê Zielonych Anglii i Walii oraz Zielonych 2004 (http://www.zieloni2004.pl ) z Polski. W Parlamencie Europejskim Zieloni tworzą czwartą co do wielkości frakcję: Grupa Zielonych-Wolne Przymierze Europejskie (http://www.greens-efa.org ).

Młodzi Zieloni założyli globalną sieć Młodych Zielonych (http://www.globalyounggreens.org ), a w Europie Federację Młodych Europejskich Zielonych (www.fyeg.org), która skupia młodzieżowe organizacje, w tym Młodych Zielonych Anglii i Walii (www.younggreens.greenparty.org.uk) oraz Ostrą Zieleń z Polski.

Kultura polska

Kulturę polską na Wyspach Brytyjskich promuje rządowy Polski Instytut Kulturalny (http://www.polishculture.org.uk) z siedzibą w Londynie. Na jego stronie podane są informacje o prowadzonych działaniach oraz wiele przydatnych linków.

W ramach Roku Polskiego w Wielkiej Brytanii na przełomie roku 2009 i 2010 odbyło się wiele interesujących wydarzeń kulturalnych.

Najwieksze centrum kultury polskiej w Londynie to Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie (POSK, http://www.posk.org). Znajduje się w nim polska biblioteka i księgarnia oraz restauracja i kawiarnia, odbywają się spektakle teatralne, pokazy filmowe i koncerty, w tym koncerty jazzowe oraz różnorodne konferencje. POSK jest też siedzibą wielu organizacji polonijnych.
Pomoc
Na Wyspach Brytyjskich działa wiele organizacji polonijnych. Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii (http://www.zpwb.org.uk ) jest jedną z najstarszych i największych organizacji. Bardzo prężnie działa też młodsza Poland Street (http://www.polandstreet.org.uk). Swoje organizacje mają również polscy studenci, technicy, przedstawiciele wolnych zawodów czy biznesmeni. Organizacje polonijne starają się pomagać rodakom w różnoraki sposób.

Polish Psychologists’ Association (http://www.polishpsychologists.org/?lang=pl ) udziela darmowych porad psychologicznych osobom, które mają problemy z przystosowaniem się do życia na emigracji.

W przypadku problemów w pracy pomóc mogą związki zawodowe, np. UNISON prowadzi specjalną sekcję dla pracowników-imigrantów i udziela porad także po polsku: (http://www.unison.org.uk/migrantworkers).

Aby zgłosić przestępstwo lub udzielić informacji związanych z przestępczością, wpisz swój kod pocztowy na stronie: ( https://www.met.police.uk/your-area), a znajdziesz numer telefonu oraz adres pocztowy i elektroniczny najbliższego lokalnego posterunku policji.

Więcej informacji na temat zgłaszania przestępstw i ich rodzajów znaleźć można tu: (http://https://www.met.police.uk/report/how-to-report-a-crime ).

Jeżeli byłeś świadkiem lub ofiarą przestępstwa i potrzebujesz bezpłatnej poufnej pomocy, skontaktuj się z pomagającą ofiarom organizacją Victim Support:
(http://www.victimsupport.org.uk/vs_england_wales ).

Jeżeli jesteś obywatelem/obywatelką UE oraz zamieszkujesz na Wyspach Brytyjskich na stałe (dłużej niż 6 miesięcy), uzyskujesz status „ordinary resident” (zwykłego mieszkańca) i przysługuje Ci bezpłatna opieka zdrowotna, tak samo jak obywatelom Zjednoczonego Królestwa. Aby dowiedzieć się więcej o opiece zdrowotnej na Wyspach, odwiedź stronę:
http://www.dh.gov.uk/en/Healthcare/Entitlementsandcharges/OverseasVisitors/index.htm

JJeżeli masz pytania dotyczące pracy i świadczeń w Wielkiej Brytanii, odwiedź stronę Ministerstwa Pracy i Świadczeń: www.dwp.gov.uk Znajdziesz na niej porady dla pracowników, pracodawców i bezrobotnych. Wkrótce będzie ona dostępna w wielu językach:
http://www.dwp.gov.uk/otherlanguages/

ECAS, czyli European Citizen Action Service (Europejska Służba Działań Obywatelskich), to niezależna pozarządowa organizacja, która wspomaga rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej. Wspiera organizacje pozarządowe oraz pomaga obywatelom, aby ich głos był bardziej słyszalny w UE: http://ecas.org/

Wiêcej porad dla mieszkañców i mieszkanek Londynu (po angielsku) znajdziesz w czêœci Porady dla Londyñczyków:
http://www.jeanlambertmep.org.uk/for-londoners/
Instytucje UE
Instytucje Unii Europejskiej wspierają w różnoraki sposób obywateli UE i znajdujące się na jej terenie firmy i organizacje. Możesz się z nimi skontaktować w każdym języku urzędowym UE, w tym po polsku. Tu (http://ec.europa.eu/solvit/site/links/index_en.htm) i poniżej znajdziesz wiele przydatnych linków:

Your Europe (Twoja Europa) to portal zawieraj¹cy dane o prawach obywateli UE, ich rodzin i firm:
http://ec.europa.eu/youreurope/

EURES, Europejski Portal Mobilności Zawodowej, dostarcza informacji w sprawach pracy i życia w różnych krajach UE. Pomaga też w zdobyciu pracy lub pracowników na terenie UE, ponieważ m.in. prowadzi otwartą bazę CV:
http://ec.europa.eu/eures

Ploteus informuje o studiowaniu na terenie UE:
http://ec.europa.eu/ploteus/

European Youth Portal (Europejski Portal Młodzieżowy) doradza młodzieży o możliwościach pracy, studiowania, nauki, wolontariatu i wykonywania prac dorywczych w UE:
http://europa.eu/youth/

SOLVIT to sieć do rozwiązywnia problemów. Kraje UE współpracują ze sobą, aby rozwiązywać wewnętrzne problemy rynkowe polubownie, bez procesów sądowych. Z SOLVIT bezpłatnie korzystać mogą zarówno obywatele, jak i firmy:
http://ec.europa.eu/solvit

Każdy obywatel Unii Europejskiej może złożyć petycję do Parlamentu Europejskiego w sprawie, która wchodzi w zakres działalności Unii Europejskiej oraz dotyczy bezpośrednio tej osoby. To jedno z podstawowych praw obywateli UE. Przysługuje ono także przedsiębiorstwom, organizacjom i stowarzyszeniom, które posiadają siedzibę na terenie UE. Tutaj przeczytasz więcej o petycjach po polsku:
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=PL&id=49

Kontakt w jêzyku polskim

Z biurem Jean Lambert mo¿na kontaktowaæ siê w jêzyku polskim.

Biuro europoselskie Jean Lambert:

Office of Jean Lambert MEP
CAN Mezzanine
49-51 East Road
London
N1 6AH

Tel: +44 (0) 20 7250 8416

W jêzyku angielskim kontaktowaæ siê mo¿na ze wszystkimi biurami Jean Lambert: w Brukseli, Strasburgu i Londynie. Dane kontaktowe biur znajduj¹ siê tutaj:
http://www.jeanlambertmep.org.uk/contact-jean/

Informacje na temat rejestracji do głosowania

Jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej lub Wspólnoty Brytyjskiej, przysługuje Ci prawo do zarejestrowania się na liście wyborczej niektórych wyborów w Wielkiej Brytanii.

Obywatele UE również mogą kandydować w wyborach lokalnych

Każdy w Wielkiej Brytanii ma lokalną Radę Miejską, członka parlamentu, który zasiada w Parlamencie Wielkiej Brytanii i członków Parlamentu Europejskiego, którzy reprezentują go w Europie. Kiedy oddajesz swój głos, decydujesz o tym, kto będzie Cię reprezentował i podejmował w Twoim imieniu decyzje dotyczące szerokiego zakresu zagadnień – od dróg i recyklingu w Twoim rejonie, po edukację i zmiany klimatu. Na stronie internetowej http://www.aboutmyvote.co.uk/ sprawdzisz, kto Cię reprezentuje i na jakim poziomie.

Rejestracja na liście wyborczej jest prosta i zajmuje tylko kilka minut. Po prostu wypełnij formularz, wydrukuj go, podpisz i odeślij do swojego lokalnego biura wyborczego. Jego adres i dane kontaktowe możesz znaleźć, wpisując tutaj swój kod pocztowy.

Obywatele Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii mogą głosować w europejskich i lokalnych wyborach, ale nie mają prawa do głosowania w wyborach parlamentarnych ani w referendach.

Następne zaplanowane w Wielkiej Brytanii wybory odbędą się 3 maja 2018 roku. Aby wziąć udział w głosowaniu, należy zarejestrować się do 17 kwietnia.

Zarejestruj się jako wyborca