skip to main content
Archive stamp

Jean Lambert London's Green MEP

Türkçe

Hoþ geldiniz

Adým Jean Lambert ve Londra Yeþiller Partisi’nin Avrupa Parlamentosu üyesiyim. Londra’da yaþayanlarý Avrupa Parlamentosu’nda temsil ediyorum ve bu sayfayý çalýþmalarým hakkýnda bilgi saðlamak ve daha fazla bilginin nerde bulunacaðýna dair öneriler getirmek ve baþkentte yaþayan Türk’lere iletiþim kurulmasýna yardýmcý olmak amacýyla hazýrladým.

Bu sayfa bulacaklarýnýz:

Web sitemi ziyaret ettiðiniz için teþekkür ederim.

Jean Lambert
Londra Yeþiller Partisi Avrupa Parlamentosu Üyesi

“Bir Yeþil olarak, daha adil bir toplum yaratmak ve çevremizi korumak istiyorum. Geleceðimizin istikrarlý bir ekonomiyi güvence altýna almak ve yoksulluk ve eþitsizlik ile mücadele etmek üzere sýnýrlar arasý iþbirliðine baðlý olduðuna inanýyorum. Londralýlarý temsil etmekten ve Avrupa Parlamentosu’nda güçlü bir Yeþil sesi olmaktan dolayý gurur duyuyorum. Yeþiller istenen sonuçlarý saðlarlar çünkü, eskimiþ fikirlerin sorunlarý çözmeyeceðini kabul etmekteyiz.”

Jean Lambert, Londra Yeþiller Partisi Avrupa Parlementosu Üyesi

Jean Lamber’in çalýþmalarý

Jean Birleþik Krallýk’ýn iki Yeþil Avrupa Parlamentosu üyesinden ve Londra ve çevre bölgesini temsil eden sekiz Avrupa Parlamentosu üyesinden biridir. Bu görevi 1999 yýlýndan bu yana sürdürmektedir.

Jean’ýn baþlýca çalýþmalarý:

  • Ýstihdam, kamu hizmetleri ve sosyal içerme

  • Ýklim deðiþikliði, çevre ve hayvanlarý koruma

  • Eþitlik, sivil özgürlükler ve sýðýnma

  • Barýþ, insan haklarý ve adil ticaret

Jean’ýn özel ilgi alanlarý demokrasi ve insan haklarý, sýðýnma ve göç, eþitlik ve sosyal içerme, AB içinde iþçilerin serbest dolaþýmý ve Yeþil istihdam stratejisinin geliþtirilmesi konularýný içermektedir.

“Bir Londralý olarak, þehrimizi, adil, sosyal açýdan kavrayýcý ve yaþamak için sürdürülebilir kýlmaya kendimi adadým.”

Jean Lambert, Londra Yeþiller Partisi Avrupa Parlementosu Üyesi

Jean vaktinin yarýsýný Brüksel’de, diðer yarýsýný ise Londra’da yerel gruplarý ve iþletmeleri ziyaret ederek ve bireylerin endiþelerine karþýlýk vererek geçirmektedir. Seçildiðinden beri, Jean, baþkentteki topluluklar, STK’ lar, sendikalar ve politika oluþturucular ile sýký çalýþma iliþkisi geliþtirmiþtir. Jean, ziyaret projeleri, konferans organizasyonlarý ve konuþmalarý, kamudan gelen sorulara verilen yanýtlar ve Londralýlarýn endiþelerinin dinleyerek baþkentten Avrupa politika oluþturma merkezine mevcut sorunlarý aktarabilmektedir.

Avrupa Parlamentosu’ndaki Çalýþmalar

Jean Lambert geçtiðimiz dönem Greens/EFAYeþiller/AÖÝ Grubu (http://www.greens-efa.org/) üyesidir ve Sýðýnma ve Mülteci Sözcüsüdür. 2005’de yýlýn Adalet ve Ýnsan Haklarý Avrupa Parlamentosu Üyesi olmuþtur.

Jean’ýn meclis çalýþmalarý Avrupa Parlamentosu web-sitesinde Ýspanyolca sayfalarýndan takip edilebilmektedir. Kendisinin tüm çözümlerini, raporlarýný, fikirlerini ve konuþmalarýný, parlamento soru önergelerini ve daha fazlasýný burada bulabilirsiniz.
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?language=ES&partNumber=1&country=GB&zone=London&id=4531

Jean’ýn geçtiðimiz dönemdeki faaliyetleri için Parlamento web-sitesini ziyaret ediniz:
http://www.europarl.europa.eu/members/archive/alphaOrder/view.do?language=ES&id=4531

Jean bir çok komite ve diðer Avrupa Parlamentosu kurumlarýnda boy göstermektedir:

  • Ýstihdam ve Sosyal Ýþler Komitesi üyesidir ve göç, sosyal içerme, çalýþan haklarý ve sosyal güvenlik konularýnda çalýþmaktadýr.
  • Sivil Özgürlükler, Adalet ve Ýçiþleri Komitesi eþ üyesidir.
  • Yaþlanma, Yoksulluðu Önleme, Irkçýlýk Karþýtlýðý ve Çeþitlilik, Engellilik ve Eþcinsel ve Lezbiyen Haklarý ile ilgili çalýþmalar yapmaktadýr.
  • Güney Asya Delegasyonu Baþkanýdýr.
  • Avrupa Parlamentosu üreme saðlýðý, HIV/AÝDS ve Kalkýnma ile ilgili Avrupa Parlamentosu Çalýþma Grubu Baþkan Yardýmcýsý’dýr.

Londra’daki Türkçe konuþanlar için öneriler

Diplomatik temsil

Türk Büyükelçiliði Türkiye’nin Büyük Britanya diplomatik temsilcisidir. 43 Belgrave Square, SW1X 8PA London, adresinde yer almaktadýr, telefon numarasý +44 20 73 93 02 02’dýr ve web adresi http://www.londra.be.mfa.gov.tr/%20þeklindedir þeklindedir .

Pasaport, vize ve sivil haklarý konularýnda Londra Türk Konsolosluðu ile iletiþim kurunuz. Adresi: Rutland Lodge Rutland Gardens, SW7 1BW London, telefonu +44 20 7591 69 00, web siteleri ise http://www.londra.be.mfa.gov.tr/ þeklindedir http://www.londra.bk.mfa.gov.tr/ veya http://www.e-konsolosluk.net/Homepage.aspx þeklindedir.

Türk vatandaþý deðilseniz, büyükelçilik bilgilerinize buradan ulaþabilirseniz:
http://www.embassiesabroad.com/embassies-in/UnitedKingdom#998

Siyasete katýlma

Yeþiller politikasýný katýlmak istiyorsanýz, Ýngiltere ve Galler Yeþil Partisi’ne katýlmayý göz önünde bulundurmalýsýnýz (http://www.greenparty.org.uk/). Yeþiller küresel hareket içinde birleþmiþ ve Küresel Yeþiller tarafýndan temsil edilmektedir (http://www.globalgreens.org/). Avrupa’da Ýngiltere ve Galler Yeþil Partisi ve Avrupa Yeþiller Partisi gözlemcisi olan Türk Yeþiller Partisi’ni de içerecek þekilde 35 partiyi içine alan bir þemsiye gibi faaliyet gösteren Avrupa Yeþil Partisi bulunmaktadýr. Avrupa Parlamentosu’nda Yeþil Avrupa Parlamentosu Üyeleri en geniþ dördüncü Yeþiller/AÖÝ’yi oluþturmaktadýr (http://www.greens-efa.org/).

Küresel Genç Yeþiller (www.globalyounggreens.org) ve Avrupa’da Ýngiltere ve Galler Genç Yeþilleri (http://www.younggreens.greenparty.org.uk/) ve Türkiye’den Genç Yeþiller (http://www.yesiller.org/) de dahil geçlik gruplarýný koordine eden Genç Yeþiller Federasyonu (http://www.fyeg.org/), genç yeþiller tarafýndan oluþturulmuþtur.

Londra’da Türk kültürü

Londra’da çok hareketli bir Türk kültürü bulunmaktadýr. Birleþik Krallýktaki Türk topluluðu hakkýnda birçok yararlý baðlantý ve bilgi Türk konsolosluðu web-sitesinde bulunabilir:
http://www.turkishconsulate.org.uk/en/commun.htm ve
http://www.e-konsolosluk.net/Organisations/Organisations_Main.aspx

Merkez Londra Camii ve Ýslami Kültür Merkezi (http://www.iccuk.org/) Birleþik Krallýkta Ýslam için önemli bir merkez oluþturmaktadýr. Büyük bir kütüphaneye sahiptir ve dersler ve diðer hizmetler verilmektedir (http://www.iccservices.org.uk/). Hackney’de yer alan Suleymaniye Camii (http://www.suleymaniye.org/) Avrupa’nýn en büyük Ýslami kompleksidir. Dini hizmetlerin yanýnda eðitim ve kültürel organizasyonlar düzenlenmektedir.

Birleþik Krallýkta yardým ve öneri

Yerel bir suçu bildirmek veya yaþadýðýnýz yerde suçla ilgili bir endiþenizi dile getirmek için, http://www.met.police.uk/saferneighbourhoods posta kutu numaranýzý girip ve yaþadýðýnýz yerde görevini yapan polisin telefonu, e-postasý ve adres bilgilerine ulaþabilirsiniz.

Özel suçlar dahil, her türlü suç bildirimi için:
http://www.met.police.uk/reporting_crime/index.htm adresine bakýnýz.

Ýþlenen bir suçtan dolayý maðdur olduysanýz ya da bir suça tanýklýk ettiyseniz ve güvenli ve baðýmsýz bir desteðe ihtiyacýnýz var ise, Maðdur Destek’e http://www.victimsupport.org.uk/vs_england_wales sitesinden ulaþabilirsiniz.
Birleþik Krallýkta düzenli olarak yerleþikseniz (6 ay ve üstü Birleþik Krallýkta ikamet etmeyi seçtiyseniz) ve AB vatandaþýysanýz, saðlýk bakýmý için Birleþik Krallýk vatandaþlarý ile ayný haklara sahipsinizdir. Saðlýk hizmetleri hakkýnda daha fazla bilgi için Saðlýk Birimi web-sitesini ziyaret ediniz:
http://www.dh.gov.uk/en/Healthcare/Entitlementsandcharges/OverseasVisitors/index.htm

Birleþik Krallýk’ta çalýþma ve emeklilik ile ilgili sorularýnýz varsa, Çalýþma ve Emeklilik Birimi ile iletiþim kurunuz: www.dwp.gov.uk. Birleþik Krallýkta çalýþma iznine sahipseniz ve iþ bulmak için yardýma ihtiyaç duyuyorsanýz DirectGov web sitesinden bilgi edinebilirsiniz: http://www.direct.gov.uk/en/Employment/Jobseekers/index.htm

ECAS, Avrupa Vatandaþ Hareketleri Hizmetleri, AB’de sivil toplumu güçlendiren baðýmsýz bir STK’ dýr. STK’ larý ve bireylerin AB’de seslerini duyurmasýný saðlar: http://www.ecas.org/
Day-Mer, Londra’da yaþayan Türk ve Kürt’lerin haklarýný geliþtirmek için kurulumuþ, onlarýn Britanya toplumu ile bütünleþmelerini saðlamak için yardým eden bir organizasyondur: http://www.daymer.org/index.html

Londralýlar için Öneriler sayfasýnda birçok konuda Ýngilizce bilgi sunulmaktadýr: http://www.jeanlambertmep.org.uk/advice_londoners.php

AB Kurumlarý içinde önemli baðlantýlar

AB Kurumlarý AB vatandaþlarýna ve AB’de kurulu olan firmalara ve örgütlere yardýmcý olabilir. Aþaðýdaki linkler ile spanyolcayý da içermek üzere tüm AB resmi dillerinde AB Kurumlarý’na eriþebilirseniz:
(http://ec.europa.eu/solvit/site/links/index_en.htm)
(http://ec.europa.eu/solvit/site/links/index_en.htm)

Senin Avrupa portalý AB vatandaþlarýnýn ve onlarýn aile üyelerinin ve firmalarýnýn yasal haklarý hakkýnda önemli bilgiler sunmaktadýr: http://ec.europa.eu/youreurope/
EURES, Avrupa Ýþ Hareketliliði Portalý farklý AB ülkelerinde çalýþma ve yaþama hakkýnda bilgi sunmaktadýr. Bunun yanýnda, Ýþ-eþleþtirme, CV’nizin yüklenebileceði ve iþverenlerin aranabileceði bir CV bankasý da bulunmaktadýr: http://ec.europa.eu/eures
Ploteus AB’de öðrenim hakkýnda bilgi sunmaktadýr ve Gençlik Portalý gençler için AB’de çalýþma, eðitim, yaz iþleri, gönüllü çalýþma hakkýnda bilgi sunmak üzere oluþturulmuþtur: http://ec.europa.eu/ploteus/

SOLVIT AB üye devletlerinin iç pazar konularý ve ilgili yasalarý üzerinde birlikte çalýþtýðý problem çözücü bir aðdýr. SOLVIT vatandaþlarýn ve iþletmelerin þikayetlerini ele alarak yardýmcý olarbilir ve ücretsiz bir servistir: http://ec.europa.eu/solvit

Herhangi bir AB vatandaþý AB’nin çalýþma alanýnda bulunan ve kendisini etkileyen bir konu hakkýnda Avrupa Parlamentosu’na dilekçe verebilmektedir. Bu hak, Avrupa vatandaþýnýn, iþletmelerinin, örgütlerinin, kurumlarýnýn ve bunlarýn Avrupa’da bulunan merkezlerinin temel hakkýdýr.
Avrupa Parlamentosu’na dilekçe hakkýnda daha fazla okuma yapabilirsiniz:
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=ES&id=49

Oy vermek için kayýt hakkýnda bilgiler

Avrupa Birliði ya da Ýngiliz Milletler Topluluðu vatandaþýysanýz, Birleþik Krallýk’taki bazý seçimlerde oy verme hakkýnýz bulunmaktadýr.

Birleþik Krallýk’taki herkesin bir belediye meclisi, Birleþik Krallýk parlamentosunda bir meclis üyesi ve sizi Avrupa’da temsil eden Avrupa Parlamentosu üyeleri bulunmaktadýr. Oy verdiðiniz zaman, bölgenizdeki yollardan geri dönüþüm programlarýna, eðitimden iklim deðiþikliðine kadar uzanan çeþitli konularda sizin adýnýza karar vermek üzere sizi kimin temsil edeceðine karar vermiþ oluyorsunuz. Kim tarafýndan ve hangi seviyelerde temsil edildiðinizi http://www.aboutmyvote.co.uk/ sayfasýndan öðrenebilirsiniz.

Oy vermek için kayýt olmak birkaç dakika süren, basit bir iþlem. Tek yapmanýz gereken formu doldurmak, yazdýrmak, imzalamak ve yerel seçim büronuza geri göndermek. Seçim büronuzun adresini ve diðer irtibat bilgilerini, buraya posta kodunuzu yazarak öðrenebilirsiniz.

Avrupa Birliði vatandaþlarý Birleþik Krallýk’taki yerel seçimler ile Avrupa seçimlerinde oy verebilirler fakat Birleþik Krallýk’taki Parlamento genel seçimlerinde ya da referandumlarda oy kullanamazlar.

Birleþik Krallýk’ta önümüzdeki seçimler 3 Mayýs 2012 tarihinde yapýlacaktýr. Bu seçimler kapsamýnda Londra Belediye Meclisi ve Belediye Baþkanlýðý seçimleri ve Ýngiltere’nin bazý bölgelerindeki yerel yönetim seçimleri bulunmaktadýr.

Avrupa Parlamentosu Üyesi Jean Lambert’e ulaþmak

Avrupa Parlamentosu Üyesi Jean Lambert Londra’da ulaþabileceðiniz adres:

Office of Jean Lambert MEP
CAN Mezzanine
49-51 East Road
London
N1 6AH

Tel: +44 (0) 20 7250 8416

Eposta: jeanlambert@greenmeps.org.uk

Jean’ýn Brüksel ofisine ulaþma ihtiyacý duyuyorsanýz:
http://www.jeanlambertmep.org.uk/contact_jean.php